Przejdź do treści

Przedmiot działalności i kompetencje FCS i szkół przez nie prowadzonych:

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

Celem FCS jest:

1. Zakładanie, prowadzenie szkół, placówek oświatowych.

2. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży,

3. Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta,

4. Inicjowanie różnych form współpracy szkoły z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego czasu,

5. Propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień.

6. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu.

7. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

8. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka.

9. Pomoc rodzinie dziecka, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją wychowaniem, terapią oraz opieką i pielęgnacją dzieci.

10. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

11. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży zwłaszcza niepełnosprawnej,

12. Wszechstronna pomoc w rozwoju i edukacji młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

13. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, (warsztatów, szkoleń, itp.).

14. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dzieci i młodzieży.

15. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

FCS realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie: placówek oświatowych, ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, grup terapeutycznych.

2. Popularyzację wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,

3. Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalących dla nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych;

4. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.

5. Wydawanie poradników, informatorów i książek dotyczących szeroko rozumianego wspomagania rozwoju młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych,

6. Współpracę z władzami samorządowymi, innymi stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu oraz z instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.

Przedmiotem działalności szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • indywidualny program lub tok nauki,

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz.373).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawę programową określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356 z późn. zm.).


Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły

Opublikował(a): Maciej Urbaniak

Ostatnia zmiana:

Skip to content