Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

FCS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej prowadzonych szkół:
http://cyfroweszkoly.pl


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Zamieszczone informacje mogą być w postaci załączników, które nie są dostępne cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Maciej Urbaniak
adres e-mail – murbaniak@cyfroweszkoly.pl
numer telefon – 89 533-13-05

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Budynek szkół (SP 311, XI LO, TIE9) przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie jest w dużej mierze dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wewnątrz placówki można przemieszczać się między piętrami za pomocą windy. Przejazd korytarzami oraz wejścia do pomieszczeń edukacyjnych nie stanowią problemu dla osób poruszających się na wózkach. Utrudniony jest jedynie dostęp do dwóch sal (121, 125) w jednym ze skrzydeł szkoły (brak windy w tej części budynku).

Toalety są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Parking przeznaczony dla pracowników szkoły posiada miejsca dla osób niepełnosprawnych.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Opublikował(a): Maciej Urbaniak

Ostatnia zmiana:

Skip to content