Technik Ekonomista

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:
- księgowego, menedżera,
- maklera giełdowego w biurach maklerskich,
- doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,
- dystrybutora w firmie handlowej,
- agenta ubezpieczeniowego,
- bankiera,
- analityka rynku w banku,
- analityka rynku w firmie,
- przedsiębiorcy i firmie public relations,

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:
- stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,
- obliczania podatków,
- prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,
- sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.


Po skończonej szkole będziesz umiał:
- sporządzać dokumenty księgowe,
- prowadzić rachunkowości,
- ustalać wynik finansowy,
- stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,
- podejmować decyzje ekonomiczne,
- sporządzać uproszczony Biznes Plan,
- sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej, - obliczać zobowiązania podatkowe,
- stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- prowadzić korespondencję handlową i służbową,
- przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Zawód przeznaczony jest dla osób:
- uzdolnionych rachunkowo-matematycznie,
- operatywnych w działaniu,
- uczciwych,
- sumiennych i zdyscyplinowanych,
- odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,
- komunikatywnych,
- posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,
- posiadających umiejętności organizatorskie,
- stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
- gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają 3 – tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowanydo wykonywania następujących zadań zawodowych:
- samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,
- prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,
- sprzedażą produktów,
- prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,
- wykonywanie typowych prac biurowych.