SP 311, XI LO i TIE 9 w Olsztynie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 


 

Konsultacje dla klas ósmych i maturzystów

Za pomocą poniższego formularza można się zapisywać na indywidualne konsultacje z nauczycielami.
Zapisy tylko dla uczniów klas ósmych SP311 i maturzystów XI LO i TIE9.

Uwaga - zapisy możliwe z jednodniowym wyprzedzeniem!

Link do formularza >>KLIKNIJ TUTAJ<<
 

Plan lekcji SP311, XILO, TIE9

UWAGA! Plany zajęć w SP311. XI LO i TIE9 - drobne zmiany i przesunięcia v.15.11.2020

W planie na żółto  zostały zaznaczone zajęcia w formie pracy własnej.
Na zielono zajęcia zawodowe praktyczne realizowane stacjonarnie w szkole od 30.11.2020. 

Ubezpieczenie przez Internet

Teraz rodzice mogą ubezpieczyć dziecko również poprzez Internet. To bardzo proste, link i instrukcja poniżej:
Link do strony ubezpieczyciela: https://szkola.compensa.pl
Link do instrukcji: Instrukcja
Hasło dostępowe do portalu przesłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.
Kwota ubezpieczenia: 50 zł
 

Plan lekcji

Plan lekcji dostępny od dziś (7.09. od godz. 19) w Librusie.
 

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna na rok szkolny 2020-21.

Rodzice i pełnoletni uczniowie mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w dniach 1-15 września 2020 r. w dyżurce przy wejściu do szkoły.
Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek
wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r. lub jeśli nastąpiła utrata dochodu z miesiąca składania wniosku).
•    Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie
o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd.) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
•    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2019 r.
•    Osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu powinny przedłożyć oświadczenie wydane przez księgowość rozliczającą podmiot
o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
•    Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie (wnioskodawca) jest zobowiązany do zawarcia
i podpisania w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej ( zgodnie z art. 233 § 1
w zw. z § 6 kk.) następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki do pobrania
Więcej…
 

Uwaga uczniowie klasy 4 TIE9!

Zasady odbywania praktyk zawodowych zostały przesłane poprzez Librusa!
 

UBEZPIECZENIE 2020/2021

2020/2021 - Ubezpieczenie w bieżącym roku szkolnym:

POLISA NR 184/1035164
Ochrona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa S.A. obowiązuje w okresie od 01.09.2020r do 31.08.2021r.


2019/2020 - informacje dot. ubezpieczenia obowiązującego w starym roku szkolnym (numer polisy Compensa S.A.: 184/1017313) znajdą Państwo w załącznikach poniżej z datą 2019

Więcej…
 

Odbiór świadectw maturalnych

Drodzy Maturzyści!
Odbiór świadectw maturalnych możliwy będzie od dnia 11 sierpnia 2020 w godzinach 11:00-15:00 (w kolejne dni od 8:00-15:00). Wejście do szkoły od strony boiska przy dużej sali gimnastycznej.
 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostosowanie 2 sal lekcyjnych do potrzeb prowadzenia zajęć warsztatowych w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista w Technikum Informatyczno-Ekonomicznym nr 9 w Olsztynie w ramach w ramach projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr RPWM.02.04.01-28-0058/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegóły w załączniku: >>POBIERZ<<

Projekt nr RPWM.02.04.01-28-0058/19, pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na rynku pracy”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 


Strona 1 z 2

Projekty UEPOGODA


SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Wyróżnienia
DAROWIZNY

Można nas wesprzeć wpłacając darowiznę.

Stowarzyszenie Edukacyjne ''Młodzież Przyszłością Regionu''
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 9

Nr konta
66124015901111000014531505
(Bank PKO S.A. I O/Olsztyn)

W tytule prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Szkoły partnerskieWYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE I DOFINANSOWYWANE PRZEZ:

LINKI